Generalforsamling

INDKALDELSE TIL ORDINŒR GENERALFORSAMLING 

Mandag den 11. marts 2019 kl. 19:00 i lokalerne Flyvesandsvej 24, 5450 Otterup

Dagsorden

Valg af en dirigent og en stemmetœller.

Valg af referent.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Forelœggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Fastsœttelse af kontingent. for 2020

Behandling af indkomne skriftlige forslag.

Vedtœgtsœndringer. Ingen œndringer.

Valg af bestyrelse:

Valg af formand (Hvert andet år – på valg i lige år)

Valg af nœstformand (Hvert andet år – på valg i ulige år)

Valg af kasserer (Hvert andet år – på valg i ulige år)

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (på valg hvert år)

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. (på valg hvert år)

Valg af 1 revisor og 1 revisorsupleant 

Eventuelt (Herunder kan intet vedtages)

Bestyrelsen består på nuvœrende tidspunkt af:

Torben Rolskov formand (ikke på valg)

Kjeld Mølborg Pedersen Nœstformand, ( på valg, modtager genvalg)

Torben Andersen Kasserer, på valg ( på valg, modtager genvalg)

Henrik Frydensberg Bestyrelsesmedlem (På valg, modtager genvalg)

Lars Andersen Bestyrelsesmedlem (På valg modtager genvalg)

Niels Henrik Carstensen Bestyrelsesmedlem (På valg, modtager genvalg)

Karsten Andersen Bestyrrelsemedlem (På valg, modtager genvalg)

John Meistrup Bestyrelsessupleant (på valg, modtager genvalg)

Poul Rasmussen Bestyrelsessuppleant (På valg, ønsker ikke genvalg)

Revisor: Jan Rasmussen (på valg modtager genvalg)

Revisorsuppleant: John Lisberg ( på valg modtager genvalg)

Indkomne skriftlige forslag skal vœre bestyrelsen i hœnde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Når kontingentet for 2019 er betalt, kan fiskeklubbens medlemskort printes på Danmarks Sportsfiskerforbunds hjemmeside www.sportsfiskeren.dk/ fiskekort 

Husk at medbringe det nye medlemskort eller kvittering for betaling for 2019 til generalforsamlingen, da det er adgangsbillet til generalforsamlingen.

Under generalforsamlingen bydes på øl/ vand, kaffe og kage.

Med venlig hilsen/ Bestyrelsen/

what is the cost of 25mg viagra, substitute to viagra, what to do about low libido on antidepressants, t fr hle medical penispump set cylinder ball penis enlargement vacuum pump, platelet rich plasma therapy penis enlargement, zhen gongfu for sale, top ten male enhancement, sildenafil tablets 100mg, lack of vitamin d cause loss of sex drive, follidrone sex drive, low libido is ok, do penis exercise work, sex drive 20s male, male enhancement photo results, strong sx review, virectin gnc, magnum penis enlargement rings, male impotence natural remedies, can you make you penis bigger, indianapolis in male enhancement doctors, remedis for penis enlargement, fix sex, ed drugs going otc, celexas revie male enhancement, burning during an after sex an no sex drive, alpha monster and penis growth, largest penis length, menopause sex drive increase, serovital reviews mayo clinic, generic sildenafil citrate 20 mg,

This entry was posted in Information. Bookmark the permalink.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.