Vedtægter pr. 19 marts 2015

Fiskeklubben Nordfyns VEDTÆGTER pr. 19/3 2015.
§1: Foreningens navn & hjemsted:
Foreningens navn er Fiskeklubben Nordfyn.
Foreningens hjemsted er Otterup.
§2: Foreningens formål:
Foreningens formål er at tilgodese medlemmernes interesse for lystfiskeri og aspekter inden for lystfiskeri. Den skal stå for formidling af naturens glæder samt udvikle et godt kammeratskab.

§3: Tegning af foreningen:
Foreningen tegnes af formand eller kasserer i forening med et bestyrelsesmedlem.

§4. Samarbejdspartnere:

Foreningen samarbejder med relevante samarbejdspartnere, såsom Vandpleje Fyn, Odense Å Sammenslutningen og Efterskole Flyvesandet.

 

§5: Optagelse af medlemmer:

Alle med interesse inden for lystfiskeri kan optages i foreningen.

 

§6: Kontingent:

Foreningens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet opkræves helårligt forud.

 

§7: Udmeldelse/Eksklusion:

For gyldig udmeldelse af foreningen, skal udmeldelsen ske skriftligt til foreningens kasserer med mindst 1 måneds varsel til regnskabsårets afslutning, og det pågældende medlem må IKKE være i kontingentrestance til foreningen.

Såfremt et medlem er kommet i kontingentrestance i mere end 3 mdr. fra forfaldsdag, kan foreningens bestyrelse med 8 dages varsel skriftligt ekskludere det pågældende medlem.

Ingen der er ekskluderet på grund af kontingent- eller anden restance til foreningen, kan på ny optages som medlem, førend restancen er fuld betalt.

 

§8. Bestyrelse:

Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer inkl. kasserer og 2 suppleanter, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fordeler i øvrigt opgaverne mellem sig.

Man er valgbar til klubbens bestyrelse efter 1 års medlemskab af klubben, og medlemmet må ikke være i restance.

Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen, dog vælges formand, næstformand og kasserer for 2 år af gangen. Formand og næstformand er ikke på valg samme år. Formanden er på valg i lige år og næstformanden er på valg i ulige år. Kassereren er på valg i ulige år.

I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

 

§9: Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

Generalforsamlingen er til enhver tid beslutningsdygtig.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts, og skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel – Indkaldelsen skal indeholde generalforsamlingens dagsorden.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance.

Ved bestyrelsesmøder skal der skrives protokol, registreres hvem der har været til stede og underskrives af de tilstedeværende. Medlemmer der ønsker at gennemgå protokollen er velkommen til se denne ved henvendelse til bestyrelsen. Den vil endvidere være fremlagt ved generalforsamlingen.
§10: Dagsorden for ordinær generalforsamling.

  1. Valg af dirigent og stemmeoptæller.
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  4. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Behandling af indkomne skriftlige forslag.
  7. Vedtægtsændringer.
  1. Valg af bestyrelse:

Valg af formand (Hvert andet år – på valg i lige år)

Valg af næstformand (Hvert andet år – på valg i ulige år)

Valg af kasserer (Hvert andet år – på valg i ulige år)

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (på valg hvert år)

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. (på valg hvert år)

Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant (på valg hvert år)

  1. Eventuelt (Herunder kan intet vedtages)

 

§11: Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat.

Indkaldelsen skal indeholde alle relevante oplysninger om det emne der ønskes behandlet, og generalforsamlingen kan kun behandle dette emne.

Indkaldelsen skal ske på samme måde som ordinær generalforsamling.

 

§12: Generalforsamlingens afholdelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der leder forhandlingerne. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

De af dirigenten trufne afgørelser kan på foranledning af mindst 1/3 af de fremmødte medlemmer sættes under afstemning, med den virkning at hvis dirigentens beslutning underkendes, skal denne træde tilbage, og en ny vælges.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, undtaget de emner hvor foreningens vedtægter kræver kvalificeret majoritet.

Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning – Dog ved skriftlig afstemning, såfremt mindst 1 medlem af foreningen kræver det.

Generalforsamlingens beslutninger optages i protokollat, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten finder det nødigt.

§13: Regnskab.

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

 

§14: Økonomi
Kassereren påser at foreningens midler forvaltes forsvarligt og indsættes på en bankkonto.
Kassereren udarbejder hvert år et regnskab til generalforsamlingen.
Ethvert medlem er pligtig til at indbetale sit kontingent årligt. Medlemmerne opfordres til at dette sker automatisk ved PBS.
Ved for sen indbetaling udsendes rykkergebyr med ekstra opkrævning på kr. 50
Alle indbetalinger af kontingent tilfalder klubben og ingen medlemmer kan gøre økonomiske krav gældende over for foreningen.
Kasserer og formand skal altid begge underskrive, ved udbetaling fra klubbens konto. Dog kan klubbens kasserer råde over et kassebeløb som generalforsamlingen beslutter. Kunne f. eks være 1.500 kr. til frimærker. etc.

 

§15. Revision:

Den af generalforsamlingen valgte revisor reviderer regnskabet.

Revisionen skal være tilendebragt, således at regnskabet kan forelægges bestyrelsen senest 8 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling.

Regnskabet skal forelægges og godkendes af revisor før generalforsamling.

Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§16: Vedtægtsændringer.

Ændringer i disse vedtægter kan kun ske på foreningens generalforsamling, og kun ved 2/3 flertal.

 

§17: Foreningens ophævelse:

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske, på en til formålet indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

En sådan generalforsamling er kun beslutningsdygtig når mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede og afgiver stemme, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst ¾ af alle afgivne stemmer er for forslaget.

Såfremt et sådant flertal opnås på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling med samme formål, hvor beslutning kan opnås med ovennævnte stemme flertal, uanset hvor mange af foreningens medlemmer der er fremmødt.

Foreningens aktiver skal ved opløsning realiseres bedst muligt, og herefter skal foreningens formue overdrages til Vandpleje Fyn, efter generalforsamlingens beslutning.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 19-03-2015 i Efterskole Flyvesandet:

 

Formand: Torben Rolskov

Næstformand: Kjeld M. Pedersen

Kasserer: Torben Andersen

Bestyrelsesmedlem: Ove Sørensen

Bestyrelsesmedlem: Henrik Frydensberg

Bestyrelsesmedlem: Lars Ivan Andersen

Bestyrelsesmedlem: Niels Henrik Carstensen

Bestyrelsessuppleant: Poul Rasmussen

Bestyrelsessuppleant: Karsten Andersen

Comments are closed.